Värdegrund

Vi vill vara en förskola som...

Är trygg och där alla barn har samma värde.

Speglar de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s konvention om barns rättigheter (barnkonventionen).

Prioriterar omsorg, utveckling och lärande.

Ger barnen rätt till delaktighet och inflytande.

Uppmuntrar till utforskande, nyfikenhet och lust att leka.

Samarbetar på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmet för att barnen ska utvecklas rikt och mångsidigt.

Har en hälsofrämjande miljö.

Står för kristna värderingar.